تبلیغات
نور علی نور !!! - 11 چیز
شنبه 30 آبان 1388

11 چیز

   نوشته شده توسط: محمد یحیی    نوع مطلب :حدیث ،

در كتابى از ائمه (ع) روایت است كه فرمودند: یازده چیز غم آرند، راه رفتن میان گوسفندان، و ایستاده پیراهن پوشیدن، و موى ریش با دندان چیدن، و روى پوست تخم مرغ راه رفتن، و با خایه بازى كردن، و با دست راست كون شستن و نشستن بر آستانه در، و خوردن با دست چپ، و خشك كردن رو با دامن، و راه رفتن میان گورها، و خندیدن در گورستان. (8) و بدان كه وارد است و شهرت دارد نیز كه راه رفتن میان دو زن و گذر در آن و دوختن جامه بر تن، نشسته عمامه بسر بستن، و شاشیدن در آب ایستاده و در حمام و خوابیدن بر روى شكم غم و هم آرند و بسا در برخى از آنچه ذكر شد جاى سخن باشد، و میان مردم مشهور                                                                           آداب و سنن-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار، ص: 205

است كه نشستن بر آستان در تهمت آورد چنانچه گذشت.

و نیز در روایت است كه فقر آورد پس غفلت مكن. (1) 2- همان: تا امام ششم كه فرمود نشاط در ده چیز است، راه رفتن، سوارى، و آب تنى و نگاه بر سبزه و خوردن، و نوشیدن، و نگاه بر زن زیبا، و جماع، و مسواك كردن، و گفتگو با مردان