تبلیغات
نور علی نور !!! - انجیر
شنبه 30 آبان 1388

انجیر

   نوشته شده توسط: محمد یحیی    نوع مطلب :حدیث ،

 انجیر  (2) 1- در محاسن (553) بسندش از ابى جعفر علیه السّلام كه چون پادشاه قبط براى ویران كردن بیت المقدس بیرون شد مردم گرد حزقیل پیغمبر را گرفتند و بدو شكوه كردند، فرمود: بسا امشب با پروردگارم مناجات كنم و شبانه با پروردگارش در مناجات شد و خدایش وحى كرد من كار شما را بسازم و رفتند و خدا بفرشته هوا وحى كرد كه نفس آنها را بند آورند و همه لشكر قبط مرده‏اند و بامداد حزقیل پیغمبر بمردم خود گزارش داد و بیرون شدند و دیدند همه مرده‏اند، حزقیل خودبین شد و گفت سلیمان پیغمبر از من برتر نبود با این معجزه كه دارم و كبدش زخم شد و آزارش داد و بدرگاه خدا خشوع و تذلّل كرد و بر خاكستر نشست، و خدایش وحى كرد كه شیر انجیر را بگیر و از برون بسینه خود بمال و چنین كرد و آرام شد. (3) 2- در محاسن (554) بسندش از امام رضا علیه السّلام كه انجیر گند دهن را ببرد و استخوان را سخت كند و مو را برویاند و درد را ببرد تا آنجا كه با او نیازى بدارو نماند، فرمود: انجیر مانندتر چیزیست به روئیدنى و بهشت و گند دهن را ببرد. در مكارم: از امام رضا علیه السّلام مانندش آمده، (4) در كافى (6/ 35) بسندش آن را آورده تا گفته او- انجیر مانندترین چیز بروئیدنى بهشت است و در آنست كه «دهان و استخوان را سخت كند». (5) بیان: بسا مانندترى او براى اینست كه در درونش هسته دور انداختنى نیست چنانچه بیاید. (6) 3- در طب (137) بسندش از محمّد بن عرفه كه در ایام امام رضا علیه السّلام و مأمون در خراسان بودم و به آن حضرت گفتم: یا بن رسول اللَّه چه گوئى در باره خوردن انجیر فرمود: براى قولنج خوبست آن را بخورید (7) و از امیر المؤمنین علیه السّلام كه خوردن انجیر را باشید كه براى قولنج خوبست و كم ماهى بخورید كه گوشتش تن را بجوشاند و بلغم را فزاید و نفس را تنگ كند، (8) و هم از امیر المؤمنین علیه السّلام است كه‏                         آسمان و جهان-ترجمه كتاب السماء و العالم بحار، ج‏10، ص: 27 خوردن انجیر سدّه را نرم كند و براى بادهاى قولنج خوبست در روزش بسیار بخورید و در شب كمتر. (1) 4- در مكارم (198) از ابى ذر كه طبقى كه انجیر داشت براى پیغمبر صلى اللَّه علیه و آله هدیه آوردند و بیارانش فرمود: بخورید و اگر گویم یك میوه از بهشت آمده است باید بگویم همین است زیرا میوه بى‏هسته است كه براى بواسیر خوبست و نقرس را نافع است، (2) در فردوس مانندش را از ابى ذر آورده كه فرمود: راستى میوه بهشت هسته ندارد .. (3) 5- در مكارم (..) در حدیث است كه هر كه خواهد دلش نرم باشد پیوسته انجیر بخورد، (4) و از كعب است كه رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله فرمود: انجیر تر و خشك را بخورید كه نیروى جماع فزاید و بواسیر را برد و نقرس و سردى معده را نافع باشد. (5) بیان: جوهرى گفته: بلس بحركت لام چیزیست مانند انجیر و در یمن بسیار است و در قاموس گفته: چیزى است چون انجیر و یا خود انجیر است، در نهایه است كه «هر كه خواهد دلش نرم باشد باید بلس بخورد» و آن بفتح باء و لام انجیر است، گفتند: میوه ایست در یمن مانند انجیر و گفتند: عدس است و بضم باء و لام هم خواندند و در حدیث ابن جریج است كه عطاء را پرسیدم از زكاة دانه‏ها گفت: در همه آنها زكاتست و ذرّت و گاورس و بلس و جلجلا جلجلان را نام برده و آن را بلسن بنون هم خوانند (و گواهانى آورده كه بلس بمعنى عدس است). در قاموس گفته: نقرس با كسر همزه و را، ورم و دردى است در بندهاى دو كعب و انگشتان پاها و گفته ابرده بكسره رطوبتى است در درون. در نهایه گفته: خربزه ابرده را براندازد در حدیث است، و آن بكسر همزه و راء دردیست معروف بواسطه غلبه سردى و رطوبت كه سستى از جماع آورده و همزه‏اش زیادیست. (6) 6- در فردوس: از ابن عباس كه پیغمبر صلى اللَّه علیه و آله فرمود: هر كه خواهد دلش نرم شود پیوسته بلس بخورد یعنى انجیر (7) و هم از پیغمبر است صلى اللَّه علیه و آله كه انجیر بخورید كه بهر سویش نگاشته بسم اللَّه القوى.