تبلیغات
نور علی نور !!! - عاشق
یکشنبه 1 آذر 1388

عاشق

   نوشته شده توسط: محمد یحیی    

دید از زاریش كو زار دل است           

 تن خوش است و او گرفتار دل است‏

عاشقى پیداست از زارى دل               

  نیست بیمارى چو بیمارى دل‏

علت عاشق ز علتها جداست                 

 عشق اصطرلاب اسرار خداست‏

عاشقى گر زین سر و گر ز ان سر است              

  عاقبت ما را بدان سر رهبر است‏

هر چه گویم عشق را شرح و بیان               

   چون به عشق آیم خجل گردم از آن‏

گر چه تفسیر زبان روشن‏گر است           

        لیك عشق بى‏زبان روشن‏تر است‏

چون قلم اندر نوشتن مى‏شتافت           

   چون به عشق آمد قلم بر خود شكافت‏

عقل در شرحش چو خر در گل بخفت             

     شرح عشق و عاشقى هم عشق گفت‏

آفتاب آمد دلیل آفتاب                  

    گر دلیلت باید از وى رو متاب‏

از وى ار سایه نشانى مى‏دهد          

  شمس هر دم نور جانى مى‏دهد

سایه خواب آرد ترا همچون سمر                

   چون بر آید شمس انْشَقَّ القمر

خود غریبى در جهان چون شمس نیست          

    شمس جان باقیى كش امس نیست‏

شمس در خارج اگر چه هست فرد                    

 مى‏توان هم مثل او تصویر كرد

شمس جان كاو خارج آمد از اثیر                

    نبودش در ذهن و در خارج نظیر