شنبه 30 آبان 1388

طالب علم

   نوشته شده توسط: محمد یحیی    نوع مطلب :حدیث ،

                        امالى شیخ مفید-ترجمه استاد ولی ،  ص: 200

 

ابو بصیر گوید: امام باقر (ع) فرمود: ابوذر- رحمه اللَّه- مى گفت :

گویا این اشیاء دنیا چیزی نیست جز عملی كه خیر آن سود بخشد، و شرّ آن زیان رساند، مگر به كسى كه خداوند به او رحم آورد.

ای طالب علم نباید اهل و مال تو را از رسیدگى بخودت سرگرم سازد، تو آن روزى كه از آنان جدا مى‏شوى همانند میهمانى هستى كه شب را در میان آنان بسر برده و صبح از نزدشان بسوى دیگران مى‏روى، و دنیا و آخرت بسان منزلى است كه در آن فرود آمده، سپس بسوى غیر آن خواهى رفت. و فاصله میان مرگ و برانگیخته شدن پس از آن جز خواب كوتاهى كه بزودى از آن بیدار شوى چیز دیگرى نیست.

(1) اى طالب علم، براى حضور در پیشگاه پروردگار عملى پیش فرست كه تو در گروه عمل خود هستى، و هر گونه كه عمل كنى جزا بینى.

اى طالب علم نماز بخوان پیش از آنكه نتوانى بر شب و روزى دست یابى كه در آن نماز بگزارى، همانا مثل نماز براى صاحبش- باذن پروردگار- مثل مردى است كه بر سلطانى وارد شود و آن سلطان، خوب به سخنان او گوش دهد تا از بیان نیازش فارغ شود، همچنین مرد مسلمان تا آن زمان كه در نماز است پیوسته خداوند بدون نظر دارد تا از نمازش فارغ گردد.

اى طالب علم صدقه بده پیش از آنكه قادر بر دادن چیزى نباشى، و از دادن آن ممنوع نگردى، همانا مثل صدقه براى صاحبش مثل مردى است كه دستش به خون كسى آلوده شده و اقوام او در پى خونخواهى وى هستند و او گوید:

مرا نكشید و مدّتى برایم قرار دهید تا در جلب رضایت شما كوشش نمایم، مرد مسلمان نیز- باذن خدا- این چنین است، هر زمان صدقه‏اى بدهد یك گروه از گردنش گشوده شود تا اینكه خداوند اقوامى (چنین كسانى) را به نزد خویش بازستاند در حالى كه از آنان راضى گشته است، و هر كس كه خدا از روى راضى باشد همانا از آتش آزاد شده است. اى طالب علم آن دل كه در آن چیزى از حقّ نباشد همچون خانه ویرانى است كه آباد كننده ‏اى ندارد. اى طالب علم همانا این زبان كلید خیر و كلید شرّ است. پس بر دهانت مهر زن همان گونه كه بر طلا و نقره است مهر مى‏نهى. اى طالب علم این مثالها را خداوند براى مردم بیان فرموده و جز عالمان در باره آن تعقّل نمى‏كنند.


شنبه 30 آبان 1388

انجیر

   نوشته شده توسط: محمد یحیی    نوع مطلب :حدیث ،

 انجیر  (2) 1- در محاسن (553) بسندش از ابى جعفر علیه السّلام كه چون پادشاه قبط براى ویران كردن بیت المقدس بیرون شد مردم گرد حزقیل پیغمبر را گرفتند و بدو شكوه كردند، فرمود: بسا امشب با پروردگارم مناجات كنم و شبانه با پروردگارش در مناجات شد و خدایش وحى كرد من كار شما را بسازم و رفتند و خدا بفرشته هوا وحى كرد كه نفس آنها را بند آورند و همه لشكر قبط مرده‏اند و بامداد حزقیل پیغمبر بمردم خود گزارش داد و بیرون شدند و دیدند همه مرده‏اند، حزقیل خودبین شد و گفت سلیمان پیغمبر از من برتر نبود با این معجزه كه دارم و كبدش زخم شد و آزارش داد و بدرگاه خدا خشوع و تذلّل كرد و بر خاكستر نشست، و خدایش وحى كرد كه شیر انجیر را بگیر و از برون بسینه خود بمال و چنین كرد و آرام شد. (3) 2- در محاسن (554) بسندش از امام رضا علیه السّلام كه انجیر گند دهن را ببرد و استخوان را سخت كند و مو را برویاند و درد را ببرد تا آنجا كه با او نیازى بدارو نماند، فرمود: انجیر مانندتر چیزیست به روئیدنى و بهشت و گند دهن را ببرد. در مكارم: از امام رضا علیه السّلام مانندش آمده، (4) در كافى (6/ 35) بسندش آن را آورده تا گفته او- انجیر مانندترین چیز بروئیدنى بهشت است و در آنست كه «دهان و استخوان را سخت كند». (5) بیان: بسا مانندترى او براى اینست كه در درونش هسته دور انداختنى نیست چنانچه بیاید. (6) 3- در طب (137) بسندش از محمّد بن عرفه كه در ایام امام رضا علیه السّلام و مأمون در خراسان بودم و به آن حضرت گفتم: یا بن رسول اللَّه چه گوئى در باره خوردن انجیر فرمود: براى قولنج خوبست آن را بخورید (7) و از امیر المؤمنین علیه السّلام كه خوردن انجیر را باشید كه براى قولنج خوبست و كم ماهى بخورید كه گوشتش تن را بجوشاند و بلغم را فزاید و نفس را تنگ كند، (8) و هم از امیر المؤمنین علیه السّلام است كه‏                         آسمان و جهان-ترجمه كتاب السماء و العالم بحار، ج‏10، ص: 27 خوردن انجیر سدّه را نرم كند و براى بادهاى قولنج خوبست در روزش بسیار بخورید و در شب كمتر. (1) 4- در مكارم (198) از ابى ذر كه طبقى كه انجیر داشت براى پیغمبر صلى اللَّه علیه و آله هدیه آوردند و بیارانش فرمود: بخورید و اگر گویم یك میوه از بهشت آمده است باید بگویم همین است زیرا میوه بى‏هسته است كه براى بواسیر خوبست و نقرس را نافع است، (2) در فردوس مانندش را از ابى ذر آورده كه فرمود: راستى میوه بهشت هسته ندارد .. (3) 5- در مكارم (..) در حدیث است كه هر كه خواهد دلش نرم باشد پیوسته انجیر بخورد، (4) و از كعب است كه رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله فرمود: انجیر تر و خشك را بخورید كه نیروى جماع فزاید و بواسیر را برد و نقرس و سردى معده را نافع باشد. (5) بیان: جوهرى گفته: بلس بحركت لام چیزیست مانند انجیر و در یمن بسیار است و در قاموس گفته: چیزى است چون انجیر و یا خود انجیر است، در نهایه است كه «هر كه خواهد دلش نرم باشد باید بلس بخورد» و آن بفتح باء و لام انجیر است، گفتند: میوه ایست در یمن مانند انجیر و گفتند: عدس است و بضم باء و لام هم خواندند و در حدیث ابن جریج است كه عطاء را پرسیدم از زكاة دانه‏ها گفت: در همه آنها زكاتست و ذرّت و گاورس و بلس و جلجلا جلجلان را نام برده و آن را بلسن بنون هم خوانند (و گواهانى آورده كه بلس بمعنى عدس است). در قاموس گفته: نقرس با كسر همزه و را، ورم و دردى است در بندهاى دو كعب و انگشتان پاها و گفته ابرده بكسره رطوبتى است در درون. در نهایه گفته: خربزه ابرده را براندازد در حدیث است، و آن بكسر همزه و راء دردیست معروف بواسطه غلبه سردى و رطوبت كه سستى از جماع آورده و همزه‏اش زیادیست. (6) 6- در فردوس: از ابن عباس كه پیغمبر صلى اللَّه علیه و آله فرمود: هر كه خواهد دلش نرم شود پیوسته بلس بخورد یعنى انجیر (7) و هم از پیغمبر است صلى اللَّه علیه و آله كه انجیر بخورید كه بهر سویش نگاشته بسم اللَّه القوى.                        


شنبه 30 آبان 1388

معراج

   نوشته شده توسط: محمد یحیی    نوع مطلب :حدیث ،

از قاسم بن معاویه نقل است كه به امام صادق علیه السّلام عرض كرد: در حدیثى كه مردم‏

در معراج رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله روایت كرده‏اند آمده است كه آن حضرت در شب معراج در عرش مكتوب دید كه: «لا إله إلّا اللَّه، محمّد رسول اللَّه، أبو بكر الصّدّیق»؟ حضرت فرمود: سبحان اللَّه‏  همه چیز را تغییر دادند حتّى این را؟! گفتم: آرى. فرمود: بدرستى كه خداوند عزّ و جلّ وقتى عرش را آفرید بر آن مكتوب داشت كه‏ لا إله إلّا اللَّه محمّد رسول اللَّه، علیّ أمیر المؤمنین» و هنگامى كه آب را آفرید در مجراى آن مكتوب داشت كه:لا إله إلّا اللَّه، محمّد رسول اللَّه، علیّ أمیر المؤمنین» و هنگامى كه كرسى را آفرید در ستونهاى آن مكتوب داشت كه: لا إله إلّا اللَّه، محمّد رسول اللَّه، علیّ أمیر المؤمنین» و هنگامى كه لوح را آفرید در آن مكتوب داشت كه: لا إله إلّا اللَّه، محمّد رسول اللَّه، علیّ أمیر المؤمنین» .و هنگامى كه اسرافیل را آفرید بر پیشانى او مكتوب داشت كهلا إله إلّا اللَّه، محمّد رسول اللَّه، علیّ أمیر المؤمنین» و هنگامى كه جبرئیل را آفرید بر بالهاى او مكتوب داشت كهلا إله إلّا اللَّه، محمّد رسول اللَّه، علیّ أمیر المؤمنین».و هنگامى كه آسمانها را آفرید در اكناف و نواحى آن مكتوب داشت كه: «لا إله إلّا اللَّه، محمّد رسول اللَّه، علیّ أمیر المؤمنین» و هنگامى كه زمینها را آفرید در طبقات آن نگاشت لا إله إلّا اللَّه، محمّد رسول اللَّه، علیّ أمیر المؤمنین» و هنگامى كه كوهها را آفرید در رأس هر كدام مكتوب داشت كهلا إله إلّا اللَّه، محمّد رسول اللَّه، علیّ أمیر المؤمنین».و هنگامى كه خورشید را آفرید بر آن مكتوب داشت كه:لا إله إلّا اللَّه، محمّد رسول اللَّه، علیّ أمیر المؤمنین».و هنگامى كه ماه را آفرید بر آن نگاشت كهلا إله إلّا اللَّه، محمّد رسول اللَّه، علیّ أمیر المؤمنین»و آن همان سیاهى و لكّه‏اى است كه در ماه مى‏بینید.

پس هر كدام از شما كه مى‏گویدلا إله إلّا اللَّه، محمّد رسول اللَّه»بلافاصله بگوید:علیّ أمیر المؤمنین»


شنبه 30 آبان 1388

11 چیز

   نوشته شده توسط: محمد یحیی    نوع مطلب :حدیث ،

در كتابى از ائمه (ع) روایت است كه فرمودند: یازده چیز غم آرند، راه رفتن میان گوسفندان، و ایستاده پیراهن پوشیدن، و موى ریش با دندان چیدن، و روى پوست تخم مرغ راه رفتن، و با خایه بازى كردن، و با دست راست كون شستن و نشستن بر آستانه در، و خوردن با دست چپ، و خشك كردن رو با دامن، و راه رفتن میان گورها، و خندیدن در گورستان. (8) و بدان كه وارد است و شهرت دارد نیز كه راه رفتن میان دو زن و گذر در آن و دوختن جامه بر تن، نشسته عمامه بسر بستن، و شاشیدن در آب ایستاده و در حمام و خوابیدن بر روى شكم غم و هم آرند و بسا در برخى از آنچه ذكر شد جاى سخن باشد، و میان مردم مشهور                                                                           آداب و سنن-ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار، ص: 205

است كه نشستن بر آستان در تهمت آورد چنانچه گذشت.

و نیز در روایت است كه فقر آورد پس غفلت مكن. (1) 2- همان: تا امام ششم كه فرمود نشاط در ده چیز است، راه رفتن، سوارى، و آب تنى و نگاه بر سبزه و خوردن، و نوشیدن، و نگاه بر زن زیبا، و جماع، و مسواك كردن، و گفتگو با مردان


شنبه 30 آبان 1388

نماز 3

   نوشته شده توسط: محمد یحیی    نوع مطلب :حدیث ،

مستدرك الوسائل 1/ 172 جامع احادیث الشیعة 4/ 50

در صحیفه امام رضا (ع) از آن حضرت از پدرانش نقل شده كه رسول خدا (ص) فرمود: نمازهاى پنجگانه را مواظبت كنید، زیرا روز قیامت كه مى‏شود خداوند بنده‏اش را فرا مى‏خواند و نخستین چیزى را كه از او مى‏پرسد نماز است، اگر آن را به طول كامل انجام داده باشد (به بهشت مى‏رود) و گر نه در آتش افكنده مى‏شود. 708-

قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: إنّ أفضل الفرائض بعد المعرفة الصّلاة و أوّل ما یحاسب العبد علیها الصّلاة فإن قبلت قبل ما سواها و إن ردّت ردّ ما سواها.

تفسیر ابی الفتوح 1/ 103

پیامبر خدا (ص) فرمود: بهترین واجبات پس از شناخت (خدا) نماز است. نماز نخستین چیزى است كه بنده را براى آن مورد حساب قرار مى‏دهند، اگر پذیرفته شد سایر اعمال نیز پذیرفته مى‏شود و اگر پذیرفته نشد بقیّه اعمال نیز پذیرفته نمى‏شود. 709-


تعداد کل صفحات: 2 1 2
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic